Δημόσιο Λογιστικό
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) : ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.


Π.Δ. 136/31-12-2011 (ΦΕΚ 267/31-12-2011): ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2/4170/0026/13-1-2012: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ
ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: 2/31585/30-3-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: ΕΓΚΥΛΙΟΣ οικ.2/98253/0094/30-12-2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: 2/96117/0026/20-12-2011 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ © 2013 | Design by Minimal