Εγκύκλιοι
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ4δ/Οικ.5481/00 (ΦΕΚ 458 Β'/00): ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6511/172/06 (ΦΕΚ Β' 237/23-2-2006) ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΥΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΔΛΠ)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ - 1037 Β/21-7-2005) ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Δ.Υ.ΠΕ.)

ΠΟΛ.1020/10.3.2010 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ
ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ

ΠΟΛ.1021/10.3.2010 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. -
ΕΝΤΥΠΟ Ε7-Φ-01.015) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΜΕ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ε57/56/24-11-08 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ -
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΠΟΛ.1118/2/8/2010 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ,
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, κ.λπ. ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΠΑ ΑΠΟ 1.7.2010

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008

ΑΡΙΘΜ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010): ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ.

ΕΓΓΡΑΦΟ 7/2-1-2012: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 3580/07,
ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Υ.Υ.)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2012

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΑΡΙΘΜ. 94064/1-10-2012
DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ © 2013 | Design by Minimal