Γνωματεύσεις ΕΣΥΛ-ΣΛΟΤ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
Λογιστικός χειρισμός δαπανών για τηλεφωνικές συνδέσεις και για διαμόρφωση των χώρων μισθωμένων κτιρίων - Νο 116 Γνωμ.
1841/1992

Λογιστικός χειρισμός υπεξαιρεθέντων ή κλαπέντων εμπορευμάτων - Νο 130 Γνωμ. 1876/1993

Aξία με την οποία παρακολουθούνται τα παραδιδόμενα στον Ο.Δ.Δ.Υ. για εκποίηση κινητά πράγματα και χρησιμοποιούμενοι
λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. - Νο 253 Γνωμ. 2243/1995

Eάν τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία μετά την ολοσχερή απόσβεσή τους εξακολουθούν να παρακολουθούνται Λογιστικά με αξία
ενός λεπτού του Eυρώ ή όχι - Γνωμ. ΣΛΟΤ 6/318/9.1.2004

Χρόνος και τρόπος βεβαίωσης νομοθετημένων πόρων ή εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. - Γνωμ. ΣΛΟΤ 26/22.09.04

Λογιστικός χειρισμός καταστρεφομένων ακατάλληλων αποθεμάτων - Νο 51 Γνωμ. 1282/1990

Λογαριασμός του Γ.Λ.Σ. στον οποίο καταχωρούνται τα λογισμικά προγράμματα Η/Υ - Νο 142 Γνωμ. 1948/1993

α) Διαχωρισμός αξίας κτήσεως ακινήτου σε αξία κτισμάτων και οικοπέδου, β) Λογιστικός χειρισμός της χρησιμοποιήσεως ειδικού
αποθεματικού - Νο 171 Γνωμ. 2083/1993

Λογιστικός χειρισμός παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελλ. Δημόσιο, Δημόσιες επιχειρήσεις και Ν.Π.Δ.Δ.
Νο 236 Γνωμ.2221/1995

Λογιστική απεικόνιση ακινήτων που αποκτήθηκαν από δωρεάν παραχώρηση 2355 - Αρ. Γνωμ. 292/21.4.1997

Κωδικοί αριθμοί εξόδων σε αντιστοίχιση λογαριασμών γενικής λογιστικής Π.Δ. 205/1998 - Γνωμ. ΣΛΟΤ 2/314/15-12-2003

Δυνατότητα παρακολούθησης εγγυητικών επιστολών τραπεζών σε λογαριασμούς απαιτήσεων - Νο 89 Γνωμ. 1675/1991

Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων - Νο 61 Γνωμ. 1375/1990

Οδηγίες για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στις Μονάδες Υγείας
DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ © 2013 | Design by Minimal