Τομείς Δραστηριότητας

Η DILOS Οικονομική έχει αναπτύξει τέσσερα διακριτά οργανωτικά
τμήματα με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη ανταπόκριση στις
ανάγκες των πελατών.
Η διάρθρωση των τμημάτων αυτών αντικατοπτρίζει άμεσα και τους
τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης Ν.Π.Δ.Δ.
Μισθοδοσία
Δημοτολόγια
Βεβαιωτικοί Κατάλογοι
Οικον. Διαχειριστικό Σύστημα Δήμων

Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης Ν.Π.Δ.Δ.
Ο.Τ.Α.
Νοσοκομεία
Οργανισμοί
Ιδρύματα
Ασφαλιστικά Ταμεία
Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης Ν.Π.Ι.Δ. & Ιδιωτικών
Επιχειρήσεων
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
Δημοτικές Επιχειρήσεις

Τμήμα Μελετών και Διαχείρισης Έργων
Σύνταξη Μελετών
Υποβολή Φακέλων Χρηματοδότησης
Παρακολούθηση Έργου
Υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ © 2013 | Design by Minimal